Het Organizational Culture Assessment Instrument ofwel OCAI

Het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (kortweg: OCAI) van Kim Cameron en Robert Quinn is een gevalideerde onderzoeksmethode om organisatiecultuur in kaart te brengen. In dit artikel gaan we kort in op de werkwijze en indeling van het OCAI.

Aan de ontwikkeling van het OCAI ging een indrukwekkende hoeveelheid onderzoek vooraf. De Amerikaanse hoogleraar organisatiekunde Robert Quinn, (bekend van onder andere zijn 'Handboek Managementvaardigheden') en zijn collega Kim Cameron stelden het model van vier concurrerende waarden op, die corresponderen met vier typen organisatiecultuur.

De unieke mix van deze vier typen organisatiecultuur bij een organisatie is te bepalen aan de hand van een vragenlijst, die de respondenten weinig tijd kost, blijkt ook nog valide te zijn en biedt bij nadere beschouwing handvatten tot verandering. Het OCAI is inmiddels bij ruim 10.000 bedrijven toegepast. Een ideaal en snel instrument dus, dat in de sector gezondheidszorg nog nauwelijks is gebruikt.

De OCAI-vragenlijst kost de respondenten meestal niet meer dan vijftien minuten en is zowel op papier als online af te nemen. De gegevens kunnen snel verzameld en geanalyseerd worden. Dat is goed nieuws, want meten is weten.

Kikker Groep heeft het OCAI, in overleg met Cameron en Quinn, online gezet. Het is gratis te gebruiken voor individuele gebruikers. Ook is dit instrument gebruikt om in 2008 een benchmark onderzoek uit te voeren in deNederlandse zorgsector, waarbij een gemiddeld cultuurprofiel voor de deelsectoren eerste lijnszorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ en 'overigen' is bepaald.

OCAI-vragenlijst

In de OCAI-vragenlijst moeten respondenten telkens 100 punten verdelen over een aantal uitspraken die met de vier cultuurtypen overeenkomen. Zo wordt gemeten in welke mate de huidige organisatie- of teamcultuur een mix is van de vier cultuurtypen of dat er bijvoorbeeld één cultuur domineert. Door dezelfde test af te nemen gericht op de gewenste of noodzakelijk geachte organisatiecultuur voor de toekomst, zijn belangrijke actiepunten tot verandering te identificeren.

Respondenten beoordelen zes aspecten van een organisatie:

 1. de dominante kenmerken van de organisatie: de 'uitstraling'
 2. de stijl van leidinggeven
 3. het personeelsmanagement
 4. het 'bindmiddel'
 5. de strategische accenten
 6. de succescriteria.

Door individuele OCAI-scores te middelen ontstaat een organisatiecultuurprofiel. Hieruit is veel informatie te halen:

 1. De dominante cultuur
 2. Discrepantie tussen huidige en gewenste cultuur
 3. De sterkte van de dominante cultuur (aantal punten)
 4. De congruentie op de zes gemeten aspecten en tussen verschillende afdelingen of personen. (Culturele incongruentie bevordert vaak het besef dat er hoognodig iets moet veranderen. Het kost veel tijd en discussie; leidt tot verschillende waarden, zienswijzen, doelen, strategieën.)
 5. Vergelijking tussen eigen cultuurprofiel en gemiddelde voor de deelsector
 6. Vergelijkbaarheid met algemene trends; in welke fase van ontwikkeling zit de organisatie? De cultuurtypen blijken hier namelijk mee samen te hangen.

De uitkomsten

Uit onderzoek van Quinn en Cameron kwam naar voren dat de meeste organisaties een dominante culturele stijl ontwikkelen. Maar er zijn nauwelijks organisaties met maar één cultuurtype. Het gaat om de voor iedere organisatie juiste mix van de vier organisatieculturen.

De concurrentie in het 'concurrerende waardenmodel' zit in het feit dat de waarden en bijbehorende organisateculturen concurrerend zijn omdat organisaties hun geld, aandacht en tijd maar eenmaal kunnen uitgeven.

Toch bleek uit hun onderzoek dat effectieve organisaties in staat zijn om zich flexibel op te stellen en zich soms tegenstrijdig te gedragen. De 'beste' organisaties kunnen dus goed omgaan met de concurrentie in dit waardenmodel.

Ieder cultuurtype werkt daarnaast het beste in het activiteitendomein dat inhoudelijk consistent is met dat cultuurtype. Er is dus geen ultieme 'beste' organisatiecultuur, alleen in een bepaalde context werkt de ene cultuur beter dan de andere. Voor de Nederlandse gezondheidszorg (uitgesplitst in deelsectoren) is het interessant om daar eens naar te kijken.

De concurrerende waarden

Uit een lijst van 39 factoren die de effectiviteit van organisaties bepaalden (na een uitgebreid onderzoek), kwamen na statistische analyse twee belangrijke dimensies naar voren.

Cameron en Quinn maakten daarvan een kwadrant met vier organisatieculturen, die sterk verschillen op deze twee dimensies:

 • Interne gerichtheid en integratie versus Externe gerichtheid en differentiatie
 • Stabiliteit en beheersbaarheid versus Flexibiliteit en vrijheid van handelen

Het Organizational Culture Assessment Instrument

Helemaal links in het kwadrant zijn organisaties intern gericht (wat is belangrijk voor ons, hoe willen wij werken) en helemaal rechts is men juist extern gericht (wat is belangrijk voor de buitenwereld, de klanten, de markt, in dit geval patiënten, cliënten, overheid, maatschappij).

Helemaal bovenaan in het kwadrant streeft men naar vrijheid van handelen en flexibiliteit, onderaan staat de tegenovergestelde waarde centraal: maximale beheersbaarheid en stabiliteit.

De vier cultuurtypen zijn met de klok mee:

1. De familiecultuur

Een zeer vriendelijke werkomgeving waar mensen veel met elkaar gemeen hebben en die veel weg heeft van een grote familie. De leiders, of de hoofden van de organisaties, worden beschouwd als mentoren en misschien zelfs als vaderfiguren. De organisatie wordt bijeengehouden door loyaliteit en traditie. De betrokkenheid is groot. In de organisatie ligt de nadruk op de lange termijn voordelen van human resource ontwikkeling en hecht men grote waarde aan onderlinge samenhang en moreel. Succes wordt gedefinieerd binnen het kader van ontvankelijkheid voor de behoeften van de klant en zorg voor de mensen. De organisatie hecht grote waarde aan teamwerk, participatie en consensus.

Type leider: stimulator, mentor, vaderfiguur
Effectiviteitscriteria: cohesie, moreel, ontwikkeling van human resources
Managementtheorie: participatie bevordert inzet en betrokkenheid
Strategie om kwaliteit te verhogen: empowerment, teamvorming, betrokkenheid personeel bevorderen, Human resource ontwikkeling, open communicatie

2. De adhocratiecultuur

Een dynamische, ondernemende en creatieve werkomgeving. De mensen steken hun nek uit en nemen risico's. De leiders worden beschouwd als innovators en risiconemers. Het bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt, is inzet voor experimenten en innovaties. De nadruk ligt op toonaangevendheid. Voor de lange termijn ligt in de organisatie de nadruk op groei en het aanboren van nieuwe bronnen. Succes betekent de beschikking hebben over nieuwe producten of diensten; hierin voorop te lopen wordt als belangrijk beschouwd. De organisatie bevordert individueel initiatief en vrijheid.

Type leider: innovator, ondernemer, visionair
Effectiviteitscriteria: nieuwste van het nieuwste produceren, creativiteit, groei
Managementtheorie: vernieuwingsgezindheid bevordert het aanboren van nieuwe bronnen
Strategie om kwaliteit te verhogen: verrassing en plezier, nieuwe normen creëren, behoeften voorzien, voortdurende verbetering, creatieve oplossingen bedenken

3. De marktcultuur

Een resultaatgerichte organisatie waarin de grootste zorg uitgaat naar afronding van het werk. De mensen zijn er competitief ingesteld en doelgericht. De leiders zijn opjagers, producenten en concurrenten tegelijk. Zij zijn hard en veeleisend. Het bindmiddel dat de organisatie bijeenhoudt is de nadruk op winnen. Reputatie en succes zijn belangrijke aandachtspunten.

Voor de lange termijn richt men zich op concurrerende activiteiten en het bereiken van meetbare doelen en doelstellingen. Succes wordt gedefinieerd binnen het kader van marktaandeel en marktpenetratie. Concurrerende prijsstelling en marktleiderschap zijn belangrijk. De organisatorische stijl is er een van niets ontziende competitie.

Type leider: opjager, concurrent, producent
Effectiviteitscriteria: marktaandeel, doelen bereiken, concurrenten verslaan
Managementtheorie: concurrentie bevordert de productiviteit
Strategie om kwaliteit te verhogen: meting van voorkeuren klant, productiviteitsverbetering, partnerschappen aangaan, concurrentievermogen vergroten, klanten en leveranciers mede betrekken

4. De hiërarchiecultuur

Een zeer geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving. Procedures bepalen wat de mensen doen. De leiders zijn er trots op dat ze goede, op efficiëntie gerichte coördinatoren en organisatoren zijn. Instandhouding van een soepel draaiende organisatie is het cruciaalst. Formele regels en beleidsstukken houden de organisatie bijeen. De zorg voor de lange termijngaat uit naar stabiliteit en resultaten, gepaard gaande met een efficiënte en soepel verlopende uitvoering van taken. Succes wordt gedefinieerd in het kader van betrouwbare levering, soepele planning en lage kosten. Het personeelsmanagement moet zorgen voor zekerheid over de baan en voorspelbaarheid.

Type leider: coördinator, bewaker, organisator
Effectiviteitscriteria: efficiëntie, tijdigheid, soepel functioneren
Managementtheorie: beheersbaarheid bevordert de efficiëntie
Strategie om kwaliteit te verhogen: foutenopsporing, meting, procesbeheersing, systematische probleemoplossing, kwaliteitsinstrumenten.

Leiderschap in de vier typen organisatiecultuur

De vier typen organisatiecultuur hebben elk hun eigen visie op welk leiderschap het 'beste' is, maar worden op hun beurt ook (gezien de rol van leiders) gevormd door het type leiderschap omdat leiders de interactie tussen teamleden sterk beïnvloeden. (Lees meer hierover bij Leiderschapsontwikkeling).

Quinn en Cameron schrijven (Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur, pagina 70): 'Bij een hiërarchiecultuur, bleek dat de effectiefste managers (die door ondergeschikten, leidinggevenden en collega's als de succesvolsten werden beschouwd en snel promotie maakten) een daarbij passende leiderschapsstijl hadden; zij waren goede organisatoren, bewakers, controleurs, bestuurders en coördinatoren en handhaven een efficiënte bedrijfsvoering.

Als een organisatie wordt gedomineerd door de marktcultuur, worden managers als succesvol beschouwd als ze mensen achter de broek zitten en de zweep erover leggen, een niets ontziende concurrentiementaliteit bezitten. Zij zijn goed in koersen uitzetten, resultaten produceren, onderhandelen en motiveren van anderen.

Bij de familiecultuur zijn de effectiefste managers vaderfiguren, teamvormers, stimulators, verzorgers, mentoren en steunverleners.

Effectieve leiders in een adhocratie zijn doorgaans ondernemend, visionair, vernieuwend, creatief, risicobereid en toekomstgericht.

Overigens; de leiders die de beste prestaties leveren, en die ook door collega's, superieuren en ondergeschikten het effectiefst worden gevonden, hebben capaciteiten ontwikkeld om in allevier de kwadranten effectief te functioneren. Zij zijn innerlijk tegenstrijdige leiders in die zin dat zij tegelijkertijd hard en zacht, ondernemend en controlegericht kunnen zijn.'

Zoals de meest effectieve organisaties een eigen mix van de vier cultuurtypen hebben, zo hebben ook de meest effectieve leiders hun eigen mix van leiderschap.

OCAI: instrument tot verandering

Aangezien de cultuur van de meeste organisaties als vanzelfsprekend wordt ervaren (mensen zijn zich er niet erg van bewust), is een beschrijving ervan voor de meeste leden van de organisatie niet makkelijk, en verandering al helemaal niet.

De kracht van het OCAI zit in de bewustwording van deze cultuur en het biedt handvatten tot verandering. Zo kan een concreet actieprogramma worden opgezet om van bijvoorbeeld hiërarchiecultuur naar een meer martkgerichte cultuur te komen. Daarover later meer.

© Kikker Groep